Uint8Array如何转成ArrayBuffer

Uint8Array如何转成ArrayBuffer

HarmonyOS
2024-05-10 22:43:06
浏览
收藏 0
回答 1
待解决
回答 1
按赞同
/
按时间
spitter

参考以下代码:

let arrayBuffer: ArrayBuffer = new ArrayBuffer(8); 
let uint8Array: Uint8Array = new Uint8Array(arrayBuffer); 
let buffer: ArrayBuffer = uint8Array.buffer; 
 
const arrayBuffer = new Uint8Array([72, 101, 108, 108, 111]).buffer;
分享
微博
QQ
微信
回复
2024-05-11 11:34:46
相关问题
Uint8Array 如何直接转为String or Json
191浏览 • 1回复 待解决
如何ArrayBuffer转成string
176浏览 • 1回复 待解决
Native如何通过napi获取ArrayBuffer
1459浏览 • 1回复 待解决
Color.Black如何转成对应的颜色编码
364浏览 • 1回复 待解决
如何将Resource资源对象转成string类型
750浏览 • 1回复 待解决
鸿蒙如何将音频文件转成文本
2863浏览 • 1回复 待解决
如何升级Novo8pro系统?
3126浏览 • 1回复 待解决
api8如何实现异步线程跳转页面?
879浏览 • 1回复 待解决
ArrayBuffer是否一定要传固定长度参数
244浏览 • 1回复 待解决
如何在 k8s 上部署 Redis 服务?
1650浏览 • 1回复 待解决
K8S 如何删除 node有知道的吗?
1164浏览 • 1回复 待解决