BearPi-HM Nano开发板介绍

回眸~笑
发布于 2022-7-14 10:44
浏览
0收藏

1.开发板功能介绍
BearPi-HM Nano开发板介绍-鸿蒙开发者社区
2.原理图解读
2.1 按键电路原理图
BearPi-HM Nano开发板介绍-鸿蒙开发者社区
2.2 LED灯电路原理图
BearPi-HM Nano开发板介绍-鸿蒙开发者社区
2.3 NFC电路原理图
BearPi-HM Nano开发板介绍-鸿蒙开发者社区
2.4 E53接口电路原理图
BearPi-HM Nano开发板介绍-鸿蒙开发者社区
3.开发板E53原理介绍
3.1 E53名字的由来
BearPi-HM Nano开发板介绍-鸿蒙开发者社区
3.2 E53拓展板命名规则
BearPi-HM Nano开发板介绍-鸿蒙开发者社区
3.3 E53接口电气标准
BearPi-HM Nano开发板介绍-鸿蒙开发者社区
4.开发板E53接口使用
BearPi-HM Nano开发板介绍-鸿蒙开发者社区

分类
2
收藏
回复
举报
回复
    相关推荐